05-03-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji bocznej-zachodniej budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00
Planowany termin prowadzenia robót: kwiecień – czerwiec 2018r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

  • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
  • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
    utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
  • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
  • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
  • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Dokumenty do pobrania


Id: 27 Zapytanie Ofertowe Kolejowa 25.pdf
96053 B, SHA1: 6ba67d18d43c6bd47c6902598e965221185323f7