01-02-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul. Kolejowa 25

Lubin, 01.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji bocznej-zachodniej budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 28-02- 2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: kwiecień - maj 2018r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

  • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
  • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
  • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
  • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
  • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumenty do pobrania


Id: 10 Zapytanie Ofertowe WM Kolejowa 25.pdf
95602 B, SHA1: eca9329895eaf38a98a80fe3906e55089c697d68