11-07-2019 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, Rynek 5

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu Klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont klatki schodowej Rynek 5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07- 2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: wrzesień 2019r - listopad 2019r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.
 • Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową - brutto - prace ujęte w opisie i całość zadania
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Okres gwarancji,
  4. Referencje,
  5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

  OPIS PRAC DO WYKONANIA

  - Przedmiar robót w załączeniu

  Dokumenty do pobrania


  Id: 257 Zapytanie Ofertowe oferta rynek 5.pdf
  386927 B, SHA1: 1061023f22128a6ba26524793f65e78c6be9a3a8