24-01-2019 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. 1-Maja 11-11A-11B Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy 1-Maja 11-11A-11B w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remont elewacji budynku w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22- 02- 2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: kwiecień - sierpień 2019r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i Mateusz Grudzinśki tel 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,

OPIS PRAC DO WYKONANIA

zakres i przedmiar w załączeniu

Dokumenty do pobrania


Id: 223 Przedmiar 20190124134614795.pdf
2023392 B, SHA1: ebc28744175d42ce830082004f31449f52cd7615
Id: 222 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Lubin ul. 1-Maja 11-11A-11B ELEWACJA.doc
25600 B, SHA1: 51524aa999c6e6e14aebafcb4b9da74145084b40