05-03-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. 1-Maja 8A

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 
Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy  ulicy 1-Maja 8A   w  Lubinie

Szczegółowy zakres czynności w  załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie  / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji  ul. 1-Maja 8A w Lubinie /  do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami   Sp. z  o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin   w  terminie  do 27-03- 2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót:  kwiecień2018r – czerwiec 2018 r. (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu  dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000  zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

 DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera  lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

 Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto -  prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON 
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym

Dokumenty do pobrania


Id: 31 Zapytanie Ofertowe 1-go Maja 8a.pdf
378930 B, SHA1: 823975398a5f35680dc4a520d50459f331e7e4e4