08-10-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Odrodzenia 11c i 11d

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Odrodzenia 11c i 11d w Lubinie, szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie (z dopisem na kopercie wykonanie remont klatki schodowej Odrodzenia 11c i 11d w Lubinie) do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1, 59-300 Lubin w terminie do 25-10- 2018 r. do godziny 14:00.
Planowany termin prowadzenia robót: listopad 2018r. (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i Mateusz Grudzinśki tel 503 188 028, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygo ować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Odnowienie malowania klatek schodowych istniejącymi farbami wraz naprawą ścian i sufitów

Dokumenty do pobrania


Id: 62 Zapytanie Ofertowe 20181008134851605.pdf
91319 B, SHA1: fd1f7a4da2f8d53e0614a8ad153bf548a592f62f