06-06-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , Rynek 14 - 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Rynek 14-18 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego ul. Rynek 14-18 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-06-2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec 2018 – wrzesień 2018r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

Dokumenty do pobrania


Id: 48 Zapytanie ofertowe zapytanie-ofertowe.pdf
207289 B, SHA1: 1bf9b1d5b067479152885fa21524dbe4c7e450e5