12-02-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin , ul. Odrodzenia 11A - 11D

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie kanalizacji deszczowej -drenaż opaskowy wokół budynku mający na celu obniżenie poziomu wód gruntowych przy ulicy Odrodzenia 11A-11B w Lubinie

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Odrodzenia 11A-11B w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 20 marca 2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: kwiecień 2018 - czerwiec 2018r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 •  przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 •  zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 •  utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych robót,
 •  nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 •  przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 •  W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

  Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową - brutto - prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

Dokumenty do pobrania


Id: 7 Zapytanie ofertowe Odrodzenia 11A-11D.pdf
403426 B, SHA1: 4660e20c7e6241f1e6be8ca76536fd0a095dd483