02-02-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. 1-Maja 8A

Lubin, 01.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy 1-Maja 8A w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. 1-Maja 8A w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 28-02- 2018 r. do godziny 14:00 Planowany termin prowadzenia robót: kwiecień2018r - maj 2018r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

  • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
  • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
  • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
  • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
  • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.

Dokumenty do pobrania


Id: 11 Zapytanie Ofertowe WM 1-go Maja 8a.pdf
377865 B, SHA1: ffaf66974f6c7a3891c1a1c98ed771711a73174d