24-04-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 20-24 W LUBINIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie prac porządkowych na budynku ul. Mickiewicza 20-24 w Lubinie (budynek 3 klatkowy, 4-piętrowy oraz teren wokół budynku, parking wraz ze śmietnikiem).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin. w terminie do 18.05.2018r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynków w celu dokonania oględzin.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pani Katarzyna Fijołek tel. 506386535 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za prace
 2. Referencje,
 3. Kopię polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON – w przypadku firm
 1. Zamiatanie klatek schodowych 3 razy w tygodniu
 2. Mycie minimum 1 raz na tydzień klatek schodowych i drzwi wejściowych (w okresie zimowym w razie potrzeb)
 3. Mycie lamperii raz na kwartał
 4. Mycie drzwi do pomieszczeń wspólnego użytku raz na miesiąc
 5. Mycie poręczy, balustrad i skrzynek na listy raz na dwa tygodnie
 6. Zamiatanie piwnic raz w miesiącu
 7. Mycie otwieranych okien na klatkach schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku -raz na kwartał
 8. Sprzątanie po awariach czy innych zdarzeniach losowych na wezwanie zarządu Wspólnoty bądź Zarządcy
 9. Usuwanie śmieci z terenu wokół budynku Wspólnoty , dojść do budynku, boksu śmietnikowego i wokół niego 2 razy na tydzień i/lub w miarę potrzeb
 10. W porze zimowej oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych Wspólnoty dojść do budynku, zaworów wodnych i gazowych, zapobieganie gołoledzi poprzez posypywanie powierzchni piaskiem (w miarę potrzeb we wszystkie dni tygodnia do godz. 7:30)
 11. Wykonywanie innych czynności w tym:
  • Bezzwłoczne zawiadamianie Zleceniodawcy o powstałych awariach i uszkodzeniach w budynku również w pomieszczeniach piwnicznych
  • zgłaszanie bezpośrednio do Zleceniobiorcy faktu nie zabrania śmieci przez firmę wywożącą odpady stałe, uszkodzeń pojemników oraz pilnowanie harmonogramu wywozu
  • usuwanie z budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy umieszczonych bez zgody zleceniodawcy
  • gaszenie światła w przypadku braku automatu w pomieszczenia wspólnych
 12. Powiadomienie Zarządcy o rażących lub uporczywych przypadkach naruszenia przez mieszkańców porządku domowego
 13. Bezzwłoczne zawiadamianie Zleceniodawcy o pojawieniu się gryzoni celem dokonania zabiegów D.D.D
 14. Przestrzeganie przepisów BHP o P.POŻ

Dokumenty do pobrania


Id: 35 Zapytanie ofertowe prace porządkowe zapytanie.pdf
201428 B, SHA1: 293b238fb29306d35385e42eb65142377f44fa27