11-07-2019 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Zaborów 78-79

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu dachu papowego budynku mieszkalnego Zaborów 78-79 Szczegółowy zakres czynności w załączeniu. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu dachu papowego Zaborów 78-79 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22-07-2019 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień 2019 - pazdziernik 2019r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś teł. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową - brutto - prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

- Przedmiar robót

Dokumenty do pobrania


Id: 258 Zapytanie Ofertowe oferta Zaborów.pdf
252949 B, SHA1: 9b4cb99f128fe9f09aed585c9794b83eb99fd85a