Poznaj CZN

Budowana bez udziału obcego kapitału firma rozwinęła się dzięki sumiennej, systematycznej pracy u podstaw.

Chodzenie po mieszkaniach by przekonać do siebie pierwszych klientów w roku 2002, gdy budynkami zarządzały głównie gminy i spółdzielnie mieszkaniowe, nie było zadaniem łatwym. Część naszych rozmówców prezentowała pogląd, że są przeciwni zakładaniu wspólnoty nie zdając sobie sprawy, że we wspólnocie już mieszkają. Inni uznawali prywatnego zarządcę za potencjalnego złodzieja, który lokale przejmie, sprzeda i wyjedzie. Mimo tak niesprzyjających okoliczności podpisaliśmy pierwsze umowy. Dziś firma ma ich kilkaset.

Od początku w jej zarządzie zasiada ten sam człowiek. Niezmiennie obowiązują te same zasady. Ważny jest profesjonalizm, stąd ciągłe dokształcanie załogi. Ważna jest niezależność, stąd stronienie od układów. Ważny jest klient, stąd dbałość o dobre relacje i stałą roboczą więź. Oczywiście ważni są pracownicy, bo bez nich firma nie istnieje. Ale najważniejsza jest uczciwość. Bez niej nie ma zaufania, a zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie na zaufaniu się opierają.

My cenimy zasady moralne. Dowodem na to jest także nasza wrażliwość na potrzebujących i kulturę. Dlatego CZN to firma godna zaufania. W jej szeregach nie ma miejsca na nieuczciwych ludzi i nieuczciwe praktyki. Hasło Przede wszystkim uczciwie to nie slogan reklamowy – w CZN to rzeczywistość.

Zapewne z tego powodu Sądy wielokrotnie powoływały właśnie nas do rozwiązania wyjątkowo skomplikowanych spraw. Dotyczyły między innymi konfliktu interesów właścicieli kompleksu mieszkalno-usługowego, braku rentowności obiektu komercyjnego, czy dokończenia budowy budynku mieszkalnego po upadku dewelopera.
Wszystkie zadania z powodzeniem wykonaliśmy.

Oto przykłady nieruchomości, w których na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego zostaliśmy ustanowieni zarządcą przymusowym:

Sygn. akt INs 130/01. Dnia 25 września 2002 r.
Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny postanawia: ustanowić dla nieruchomości położonej w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej 55 - 61A, ulicy Podgórnej 4 - 4A i Plac Kilińskiego 9 zarządcę przymusowego - Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z o.o. w Polkowicach.
Sygn. akt Ns 499/04. Dnia 10 listopada 2004 r.
Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny postanawia:
1. ustanowić dla nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej 13
zarządcę przymusowego, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółkę z o.o. w Polkowicach
do czynności:
 1. zwykłego zarządu
 2. przekraczających zakres zwykłego zarządu
Sygn. akt VIICa 135/05. Dnia 10 maja 2005 r.
Sąd Okręgowy w Koszalinie, VII Wydział Cywilny Odwoławczy
na rozprawie o ustanowienie zarządcy przymusowego na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie oddala apelację.
Sygn. akt I Ns 1190/05. Dnia 6 kwietnia 2006 r.
Sąd Rejonowy w Koszalinie WYdział I Cywilny postanawia:
ustanowić dla wspólnoty nieruchomości przy ulicy Spółdzielczej 2 w Koszalinie zarządcę przymusowego w osobie Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Polkowicach.
Sygn. akt I Ns 606/06. Dnia 31 stycznia 2007 r.
Sąd w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym postanawia:
ustanowić zarządcę przymusowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości "Nowowiejskiego 12" w Koszalinie w osobie "Centrum Zarządzania Nieruchomościami".
Sygn. akt I Co 2271/06. Dnia 31 lipca 2007 r.
Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny postanawia:
nad nieruchomością położoną w Lubinie, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92 ustanowić zarządcę - Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Polkowicach
nałożyć na zarządcę odpowiednio obowiązki wynikające z art. 935kpc.
Sygn. akt I Ns 1520/14. Dnia 23 września 2015 r.
Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym postanawia:
 1. w trybie art. 203 kc ustanowić dla nieruchomości położonej w Konikowie zabudowanej budynkiem wielolokalowym, o nr 15a, (...) zarządcę w osobie Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z o.o. w Polkowicach oddział w Koszalinie,
 2. upoważnić zarządcę nieruchomości ustanowionego w pkt 1 do dokonywania czynności zwykłego zarządu (...).
Sygn. EA/511-2015/15. Dnia 22 października 2015 r.
Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu postanawia:
 1. odebrać (...) zarząd właścicielski nieruchomością położoną w Wilkocinie (...).
 2. ustanowić odpłatny zarząd powierzony w osobie Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. w Polkowicach przy ul. Kominka 6, na okres od dnia 02.11.2015 roku do dnia zakończenia zarządu.
Sygn. akt I Ns 1201/14 Dnia 18 sierpnia 2016 r.
Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny(...)postanawia:
 1. ustanowić zarządcę przymusowego wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w Chocianowie przy ulicy Kolejowej 25 obejmujący budynek mieszkalny posadowiony na działce 39/3,(...) w osobie Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach,
 2. ustalić, iż do zakresu uprawnień zarządcy przymusowego nieruchomości należeć będzie zarządzanie nieruchomością opisaną w punkcie I. postanowienia w szczególności poprzez:
  • ustalanie opłat oraz pobieranie zaliczek na koszty zarządu części wspólnej nieruchomości;
  • ustalenie wysokości funduszu remontowego;
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów technicznych nieruchomości oraz instalacji i urządzeń zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach;
  • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej oraz ustalanie wydatków na remonty i bieżącą konserwację;
  • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw mediów w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków;
  • ubezpieczenie i inne opłaty publiczne dotyczące nieruchomości wspólnej;
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości nieruchomości wspólnej;
  • pobieranie i windykacja należności od właścicieli lokali;
  • reprezentacja właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przez sądami, wobec organów administracji rządowej i samorządowej i osób trzecich;
  • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

Firma

Centrum Zarządzania Nieruchomościami spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach zarejestrowana jest od dnia 3 czerwca 2002 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000115754.

Znak towarowy został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP Prawem Ochronnym nr 252377.

 • Numer identyfikacyjny NIP: 692-23-11-088
 • Numer identyfikacyjny REGON: 390990084
 • Numer identyfikacyjny D-U-N-S: 524876844
 • Nr konta bankowego 29 1240 6931 1111 0000 5662 5725

Kapitał zakładowy wynosi 130.000,00 zł.

Spółka zawsze ma aktualne ubezpieczenie OC zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Suma ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomościami to aż 5.000.000,00 zł.

Pracownicy

Każdy Oddział CZN tworzy zgrany zespół w którym nie ma wyścigu szczurów, ale panuje przyjazna atmosfera współpracy. Wszystkich cechuje wysoka kultura osobista, odpowiednie umiejętności i zaangażowanie w realizację zadań.

Pracownicy wciąż korzystają z kursów, narad i zaprenumerowanej literatury fachowej, dzięki czemu rozwiązania jakie stosuje CZN są nowoczesne i zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi. Dotyczy to w równym stopniu każdego Oddziału, bowiem te ze sobą współpracują.

Wyjazdy integracyjne połączone ze szkoleniami ułatwiają wymianę doświadczeń, a tym samym ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników.

Jednostka organizująca szkolenie Data
szkolenia
Tytuł szkolenia Miejsce lub
nr szkolenia
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 01.12.2023 Rozliczenie roczne we wspólnocie mieszkaniowej WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 16.11.2023 Regionalne spotkanie zarządców nieruchomości WROCŁAW
SENEKA 14.11.2023 KSEF rewolucja w fakturowaniu WEBINARIUM
IGN 20.10.2023 Przejmowanie budynków od dewelopera WEBINARIUM
GRAMAR-BIS 28.06.2023 Rozrachunki finansowe WM z właścicielami lokali w trakcie roku i po roku WEBINARIUM
GRAMAR-BIS 21.06.2023 Zarządzanie nieruchomością w świetle ustawy o własności dla początkujących WEBINARIUM
KCR-P 20.04.2023 Ustawa z 08.02.2023 a problem co i cw od 01.10.22r. WEBINARIUM
EFFECT 17.03.2023 61 Kontrowersyjnych przypadków RODO w kadrach, księgowości i BHP WEBINARIUM
SENEKA 16.03.2023 Reprezentacja i reklama 2023--aspekty podatkowe z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach WEBINARIUM
EMSETAX 07.02.2023 Sprawozdanie finansowe za 2022 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) Wrocław
GRAMAR-BIS 19.01.2023 Przygotowanie ewidencji rachunkowej do sprawozdania finansowego WEBINARIUM
EDUTAG 10.01.2023 Podatki w pigułce - krótki przegląd zmian w 2022r. i nowości w 2023 WEBINARIUM
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 2.12.2022 Tworzenie planów gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej WEBINARIUM
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 18.11.2022 Sporządzanie umów funkcjonujących we wspólnotach mieszkaniowych. WEBINARIUM
GRAMAR-BIS 4.10.2022 Podatki i składki w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej WEBINARIUM
EDUTAG 8.09.2022 Zasiłki w praktyce- studium, przypadki w zakresie obliczeń WEBINARIUM
GRAMAR-BIS 30.08.2022 Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów oraz książki KOB - po staremu oraz po nowemu ,przeglądy techniczne WEBINARIUM
GRAMAR-BIS 26.05.2022 Rozliczenie podatku dochodowego a ewidencja podatkowa wspólnoty WEBINARIUM
Krajowa Izba Podatkowa 6.05.2022 E-faktura 2022 WEBINARIUM
KIGN 27.04.2022 Stosowanie nowych przepisów dotyczących rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych WEBINARIUM
CZN sp. z o.o. 25.02.2022 Poszanowanie przepisów RODO w praktyce pracy administratora nieruchomości WEBINARIUM
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 17.02.2022 Indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania. Prawa i obowiązki właściciela lub zarządcy budynku według nowych przepisów. WEBINARIUM
Meeting Factory spółka z o.o. 15.02.2022 Nowy Ład podatkowy na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej - obowiązki podatnika i płatnika WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 14.01.2022 Dochodzenie roszczeń w przypadku śmierci członka wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. WEBINARIUM
EDUTAG 13.01.2022 Lista płac w 2022r po zmianach w perspektywie Polskiego Ładu WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 12.01.2022 Dochodzenie roszczeń od dewelopera – wady nieruchomości wspólnej. Praktyczne aspekty techniczno-prawne skutecznego formułowania roszczeń. WEBINARIUM
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 14.12.2021 Windykacja i egzekucja należności w okresie pandemii z uwzględnieniem obowiązujących od 2021 zmian WEBINARIUM
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 8.12.2021 Ewidencje podatkowe i rozrachunki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej – stan po zmianach 2021.Prawo, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe WEBINARIUM
MUNICIPIUM S.A. 25.11.2021 XII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
EDUTAG 8.11.2021 Polski Ład – konsekwencje w podatku PIT z perspektywy płatnika podatku od wynagrodzeń. Pakiet zmian w ZUS i zasiłkach WEBINARIUM
Zontek i Wspólnicy 20.07.2021 Warsztaty analizy ryzyka (RODO) w firmach i podmiotach publicznych WEBINARIUM
Zontek i Wspólnicy 15.07.2021 Audyt RODO (na zgodność z przepisami) WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 27.04.2021 Oszczędna i nowoczesna nieruchomość. Zmiany w prawie budowlanym WEBINARIUM
Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej 20.01.2021 Zawieranie i rozliczanie kontraktów i umów w dobie pandemii. Odstąpienie od kontraktu. Modyfikacja. Praktyka WEBINARIUM
WELES 18.12.2020 Jak przeprowadzić głosowanie on-line w Weles WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 9.12.2020 Dochodzenie roszczeń od dewelopera – wady nieruchomości wspólnej. Praktyczne aspekty techniczno-prawne skutecznego formułowania roszczeń WEBINARIUM
WELES 1.12.2020 Jak korzystać z przydatnych funkcji aby usprawnić pracę WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 27.11.2020 Aktualne problemy z zakresu ochrony danych osobowych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych – praktyka stosowania RODO WEBINARIUM
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie 21.11-13.12.2020 Kurs zawodowy na zarządcę nieruchomości z licencją Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 17.11.2020 Aktualne zmiany przepisów prawnych lokali we wspólnocie mieszkaniowej, zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej. WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 25.09.2020 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości WROCŁAW
EDUTAG 39.09.2020 Pracownicze Plany Kapitałowe WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 26.06.2020 RODO w praktyce spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych WEBINARIUM
Polski Instytut Rozwoju Rynku 3.06.2020 Zarządzanie nieruchomościami w dobie pandemii WEBINARIUM
Wolters Kluwer 16.03.2020 Koronawirus – uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika POLKOWICE
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 27.02.2020 Nowe obowiązki podatkowe oraz nowe rygory wobec podatników, w tym wspólnot mieszkaniowych w 2020 roku WROCŁAW
BOLIX S.A. 26-27.11.2019 Bolix Academy 2019 – renowacje ociepleń i nowa technologia na balkony ŻYWIEC
MUNICIPIUM S.A. 26.11.2019 X Jubileuszowa Edycja Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
Krajowa Izba Podatkowa 25.11.2019 Podatki 2019/2020 – kompleksowe omówienie najważniejszych zmian LEGNICA
PIMO 23.09.2019 Zmiany w Kodeksie Pracy.
Zmiany podatkowe od 2020.
Pracownicze Plany Kapitałowe.
WROCŁAW
Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 6.09-5.10.2019 Kurs licencyjny zarządcy nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zatwierdzonego przez CEPI SOPOT
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 27.06.2019 Rozliczenia i ewidencja księgowa we wspólnotach mieszkaniowych w oparciu o istotne zmiany WROCŁAW
CZN sp. z o.o. 27,28.05.2019 Podnoszenie standardu zebrań sprawozdawczych, procedury odbioru prac remontowych, kłopot z udostępnieniem lokalu do przeglądu technicznego, rozliczanie mediów na wspólnotach mieszkaniowych. Przyszłe plany kapitałowe i zabezpieczenie przed przestępczością cybernetyczną w organizacji KSIĄŻ
4EDU Sp. z o.o 9.04.2019 Zasady rozliczania kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej według norm i przepisów prawa MSZE-02-04-WR-2019
Polski Instytut Rozwoju Rynku 21.02.2019 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości WROCŁAW
PIMO 15.02.2019 Prawo Pracy w 2019 roku. Dokumentacja pracownicza, PPK, e-zwolnienia, potrącenia z wynagrodzenia i umów cywilnoprawnych WROCŁAW
MUNICIPIUM S.A. 28.11.2018 IX Kongres Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
Edukacja Nieruchomości 17.11 - 9.12.2018 Kurs Zarządcy Nieruchomości WARSZAWA
Krajowa Izba Podatkowa 14.11.2018 Podatki 2019 – VAT, CIT i PIT po rewolucyjnych zmianach LEGNICA
PROFEOS Centrum Kształcenia 15.06.2018 RODO w kadrach.
Kadry i płace – zmiany w 2018.
WROCŁAW
CZN sp. z o.o.
WELES 3FK
8.06.2018 Weles 3FK dla zaawansowanych – studium programu do obsługi wspólnot mieszkaniowych KAWICE
Centrum Promocji Informatyki 6.06.2018 Monitoring wizyjny a RODO WARSZAWA
Polski Instytut Rozwoju Rynku 10.05.2018 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Przygotowanie do RODO KOSZALIN
CZN sp. z o.o. 20.04.2018 Wdrożenie RODO w CZN oraz na zarządzanych wspólnotach mieszkaniowych w aspekcie prawnym i informatyczno - technicznym NIEGOSZCZ
BUSINESS HOUSE 19,20.03.2018 Finanse dla menedżerów niefinansistów WARSZAWA
MUNICIPIUM S.A. 13.03.2018 Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne WROCŁAW
Polski Instytut Rozwoju Rynku 22.02.2018 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości WROCŁAW
Krajowa Izba Podatkowa 29.01.2018 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - najważniejsze zmiany w 2017 oraz planowane zmiany na 2018 LEGNICA
Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA 12.12.2017 Zmiany w VAT 2017/18 oraz JPK – podzielona płatność LUBIN
MUNICIPIUM S.A. 29.11.2017 VIII Kongres Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
Krajowa Izba Podatkowa 28.11.2017 Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT LUBIN
SoftHard S.A. 27.09.2017 Ogólnopolska Konferencja
Zarządzanie Nieruchomościami w XXI wieku
WROCŁAW
GOLDFARB Nieruchomości 13.10.2017 Przyjazne dla klienta procedury postępowania pośrednika w obrocie nieruchomościami KOSZALIN
Polski Instytut Rozwoju Rynku 12.10.2017 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami GDAŃSK
Polska Federacja Rynku Nieruchomości 22.09 - 27.10.2017 Kurs licencyjny zarządcy nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego zatwierdzonego przez CEPI SOPOT
Zontek i wspólnicy sp. k. 20,21.09.2017 Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych z warsztatem wdrożenia polityki ochrony danych osobowych zgodnej z przepisami RODO WROCŁAW
Polski Instytut Rozwoju Rynku 14.09.2017 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami WROCŁAW
Zontek i Wspólnicy sp.k. 1,2.6.2017 Nowa Dokumentacja Ochrony Danych i obowiązki Inspektora Ochrony Danych w świetle RODO WARSZAWA
CZN sp. z o.o. 13.05.2017 Dbałość o zdrowie psychiczne w kontekście pracy administratora KARPACZ
CZN sp. z o.o. 12.05.2017 Zwiększenie efektywności pracy – jak i po co? KARPACZ
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr 12.04.2017 Bieżące zmiany przepisów Prawa Pracy LUBIN
4EDU Sp. z o.o 7.04.2017 Podatki we wspólnocie mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian WROCŁAW
Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła i Centrum Doradztwa Europejskiego 30.03.2017 Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach działania RPO 3.3B LEGNICA
AiMS Management Consultants 7.02.2017 Kontrola Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO WARSZAWA
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 9.12.2016 Optymalizacja dokumentów księgowych w 2017 roku LEGNICA
PIMO 28.11.2016 Umowy cywilnoprawne w świetle zmian 2016 i 2017 roku WROCŁAW
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR-BIS 24.11.2016 Zmiany w spółdzielczości mieszkaniowej WROCŁAW
MUNICIPIUM S.A. 25.11.2016 VII Kongres Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
Stowarzyszenie Ekspertów Rynku Nieruchomości 24.11.2016 Jak prawidłowo przeprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej KATOWICE
Ośrodek Szkoleniowy Training Group 20.10.2016 Opomiarowanie mediów i ich rozliczanie według nowych przepisów prawa energetycznego i innych ustaw OMR-06/2016/10/WR
CZN sp. z o.o. 30.09.2016 Zmiany przepisów dotyczące pełnomocnictw i składania formularzy podatkowych KARCZOWISKA
EURO - KONSULTING Sp. z o.o. 30.09.2016 7 funkcji managerskich, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, oraz zarządzanie czasem KARCZOWISKA
Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości 21.09.2016 Praktyczne wskazówki dla osób zawodowo prowadzących dokumentację finansowo-księgową WARSZAWA
Krajowa Izba Podatkowa 19.09.2016 Nowe obowiązki w podatku VAT po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego LEGNICA
Polski Instytut Rozwoju Rynku 15.09.2016 Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych w firmach zarządzających nieruchomościami – jak im zapobiegać WROCLAW
CZN sp. z o.o. 2.05.2016 Współpraca działów firmy zarządzającej oraz jej partnerów biznesowych z korzyścią dla wspólnoty mieszkaniowej (administracja, księgowość, usługi bankowe, porządkowe, techniczne i ubezpieczeniowe) NIEGOSZCZ
BOLIX S.A. 22-23.03.2016 Bolix Academy 2016 – renowacje ociepleń, nowe trendy i styropian grafitowy ŻYWIEC
EURO - KONSULTING Sp. z o.o. 22.03.2016 Zarządzanie czasem WARSZAWA
CZN sp. z o.o. 11.12.2015 Metody działania, narzędzia, procedury i krótkoterminowe cele zespołu Pionu Pośredników CZN LEGNICA
SŁUPSK
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 26 - 30.10.2015 Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości WARSZAWA
Municipium S.A 27.11.2015 VI Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości WARSZAWA
Meeting Factory sp. z o.o. 29.10.2015 Jak przygotować sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej za rok 2015? Jak sporządzać zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2015? Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecznictwo. Praktyka GDAŃSK
Grupa Medialna Nieruchomości A. Pawłowska, Norbert Werkowski s.c 5.10.2015 Nowa perspektywa unijna w obszarze efektywności energetycznej – nowa szansa dla samorządów, spółdzielni, wspólnot WROCŁAW
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej 29.09.2015 Skutki zmian w prawie własności we wspólnotach mieszkaniowych WROCŁAW
Polski Instytut Rozwoju Rynku w Warszawie 11.09.2015 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości WROCŁAW
FORUM Media Polska Sp.z o.o. 23.06.2015 Jak stworzyć umowę najmu nieruchomości, która zabezpieczy interes właściciela i przyciągnie najemcę? WARSZAWA
Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 8 - 12.06.2015 Kurs licencyjny dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości WARSZAWA
CZN sp. z o.o. 3.06.2015 Budowanie portfela ofert i procedury przygotowywania, podpisywania i realizowania umów w obrocie nieruchomościami POLKOWICE
CZN sp. z o.o. 16.01.2015 Roboty remontowo-budowlane na wspólnocie mieszkaniowej. Zasady działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami LUBIN
4EDU Sp. z o.o. 11.12.2014 Praktyczne aspekty prowadzenia zebrań wspólnot mieszkaniowych z elementami formalnymi i psychologicznymi 1183/SKE/2014/Z
Facility Manager Forum Media Polska 26.11.2014 Czynsz i opłaty serwisowe w nieruchomościach WARSZAWA
Warszawska Grupa Doradców PR 21.11.2014 Mowa ciała w pracy WROCŁAW
Polskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 14.11.2014 Energia, która zarabia - możliwości dofinansowywania instalacji fotowoltaicznych LEGNICA
CZN sp. z o.o. 5.11.2014 Ubezpieczenia i likwidacja z korzyścią dla wspólnoty mieszkaniowej LEGNICA
4EDU Sp. z o.o. 29.10.2014 Zarządzanie świadczeniami medialnymi niezależnymi od właściciela w praktyce administratora nieruchomości ZAME/02/10/WR/14
FUH ADROM s.c. 27.10.2014 Sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe CIT-8 dla wspólnoty mieszkaniowej SPWM. WR.10.14
EURO-KONSULTING Sp. z o.o. 21.10.2014 Kierowanie zespołem WROCŁAW
KONSULT Centrum Szkolenia i Doradztwa 15.10.2014 VAT w 2014 roku LEGNICA
Art Media Technics 9.10.2014 Dachy, fasady, fundamenty WROCLAW
PROTEKTOR Ubezpieczenia Finanse 26.09.2014 Różnice między gwarancją a rękojmią, umowa o odśnieżanie LEGNICA
Polski Instytut Rozwoju Rynku 12.09.2014 Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości WROCŁAW
Meeting Factory sp. z o.o. 8.07.2014 Rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej krok po kroku WR0807
4EDU Sp. z o.o. 25.04.2014 Praktyczne zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej powstałej z przekształcenia nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej PZNE-02-04-WR-2014
4EDU Sp. z o.o. 10.04.2014 Funkcjonowanie Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowych WSME-02/04/WR/14
KDP Mieczkowska Sp. z o.o. 6.03.2014 Zmiany w podatku VAT od 2014 roku WROCŁAW
Ośrodek szkoleniowy Training Group 21.11.2013 Prowadzenie zebrań i sprawozdawczość we wspólnotach mieszkaniowych PZS-02/2013/11
Ośrodek szkoleniowy Training Group 18.10.2013 Zamknięcie roku podatkowego ZRP-01/2013/10/WR
FORUM Press Sp. z o.o 16, 17.10.2013 VII Ogólnopolski Kongres Facility Management w Warszawie. Technologie, zrównoważony rozwój i eksploatacja budynków WARSZAWA
4EDU Sp. z o.o. 27.09.2013 Konsekwencje zmian Prawa energetycznego, PB oraz Prawa o miarach i innych przepisów w działalności zarządcy nieruchomości w 2013 i 2014r. KZPE-02-09-WR-13
Polski Instytut Rozwoju Rynku 20.09.2013 Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości
Europejskie Centrum Zarządzania Sp. z o.o. 18.09.2013 Dolnośląska Konferencja Zarządców Nieruchomości 2013 8263
Centrum Szkoleniowo-Doradcze BEST s.c. 10.09.2013 Aspekty prawne i podatkowe rozliczania mediów oraz podatku śmieciowego według prawa, orzecznictwa i praktyki 8336
Grupa Medialna Nieruchomości A. Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 21.05.2013 IX Dolnośląskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami WROCŁAW
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 7.05.2013 IX Pomorskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami GDAŃSK
Agencja Doskonalenia Zawodowego GRAMAR BIS Grażyna Bara 25.04.2013 Spółdzielczość mieszkaniowa - aktualny stan prawny, najnowsze orzecznictwo, kierunki zmian Nr 33/7742
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 4EDU Sp. z o.o. 4.04.2013 Praktyczne zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej powstałej z przekształcenia nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej Nr 679/SKE/2013/Z/7327
FORUM Press Sp. z o.o. 28.02.2013 Gdzie szukać oszczędności w zarządzaniu nieruchomością? Nr 2/7880
Centrum Szkoleniowo-Doradcze BEST s.c. 26.10.2012 Finanse wspólnot mieszkaniowych w praktyce. Aktualny stan prawny WROCŁAW
Europejskie Centrum Zarządzania i Ochrony Prawnej Sp. z o.o. 25.10.2012 Dolnośląska Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami Nr 33/7244
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 15.10.2012 VIII Dolnośląskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami Nr 36/7117
Instytut Gospodarki Nieruchomościami 4.10.2012 II Dolnośląskie Seminarium Rynku nieruchomości - 2012 r. Nr Wr 85/10/2012/6867
eMKa Szkolenia Magdalena Klepczyńska 3.10.2012 Bilans wspólnoty mieszkaniowej za 2012 r. Nr 3/7435
Centrum Szkoleniowo-Doradcze BEST s.c. 1.10.2012 Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za obsługę techniczną budynków ( kontrole okresowe, remonty i modernizacje, umowy na roboty budowlane)? Obowiązujące prawo, orzecznictwo i praktyka. Nr 9/7106
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 8.05.2012 VII Dolnośląskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami Nr 38/6749
B&O Navigator Firma Szkoleniowa Agnieszka Opszała 25.04.2012 Obsługa trudnego klienta WROCLAW
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 17 - 18.10.2011
3 - 4.11.2011
Techniczne Umiejętności zarządcy nieruchomości - bezpieczny dom Nr 8/5675/13
MUNICIPIUM S.A 3.12.2010 Regionalne Konferencje dla Zarządców i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych. Jesień 2010 Nr 86/WRO/12/ 4005
Instytut Gospodarki Nieruchomościami 29.11.2010 Jak uniknąć wypalenia zawodowego i skutecznie walczyć ze stresem Nr Wr 15/11/2010/ 3565
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 25.10.2010 IV Dolnośląskie Seminarium Rynku Zarządzania Nieruchomościami Nr 41/3810
FORUM Press Sp. z o.o. 12 - 14.10.2010 IV Ogólnopolski Kongres Facility Management Nr 8/3780
MUNICPIUM S.A 12.03.2010 Czyje są pieniądze wspólnoty mieszkaniowej? Nr 34/WRO/3/2717
MUNICIPIUM S.A 16.10.2009 Windykacja należności, Bezpieczeństwo finansowe, Zabezpieczenia przeciwpożarowe nieruchomości. Nr 53/WRO/10/ 1130
Firma Multi System Consulting Sp z o.o. 15.10.2009 Tworzenie wspólnot mieszkaniowych na jednostkach spółdzielni. Podstawy zarządzania wspólnotą. WARSZAWA
Grupa Medialna Nieruchomości Agnieszka Pawłowska, Norbert Werkowski s.c. 5.10.2009 Odpowiedzialność karna Zarządcy, Książka Obiektu Budowlanego, Nowelizacja Ustawy o Prawie Budowlanym Nr 70/D
Słupskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości 30.09 - 2.10.2009 Seminarium dla zarządców nieruchomości dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych. Nr 159/1516/09
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. 22.06.2009 Książka Obiektu Budowlanego. Aktualne wymagania i zasady prowadzenia dokumentacji budynku (warsztaty praktyczne)
MUNICIPIUM S.A 20.03.2009 Korzystanie z nieruchomości wspólnoty przez właścicieli lokali Nr 51/WRO/3/ 145
MUNICIPIUM S.A 21.11.2008 Czyje są pieniądze wspólnoty? Nr 68/WAR/11/ 405
AGRESIV MEDIA Norbert Werkowski 14.10.2008 Pozyskiwanie środków unijnych w procesie zarządzania nieruchomościami Nr 476/08
Szkoła Administracji Samorządowej Sp z o.o. 24.01.2008 Konstytucja Finansowa- rozliczenia a rachunkowość w roku 2008 Nr 297/08/K/ 10946
Krajowe Centrum Kształcenia Kadr Budownictwa i Nieruchomości PROGEDI 23 - 24.10.2007 Prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych
Słupskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości 19 - 21.09.2007 Szkolenie dla zarządców nieruchomości w zakresie nowelizacji ustaw mieszkaniowych; nowelizacji prawa budowlanego; opodatkowania; pozyskiwania środków unijnych na termomodernizacje i rewitalizacje
MUNICIPIUM S.A 11.05.2007 Aspekty prawne i finansowe zarządzania wspólnotami Nr 682/05/WM/ 2007
Centrum Szkolenia Kadr ASPIO 21.03.2007 Bilans zużycia wody w budownictwie Nr 233/BZW/LU/03/07
MUNICIPIUM S.A 17.03.2007 Obowiązkowe kontrole techniczne obiektów budowlanych po nowelizacji prawa budowlanego Nr 892/09/2007
Szkoła Administracji Samorządowej Sp z o.o. 23.01.2007 Konstytucja finansowa wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia a rachunkowość 2007 roku. Nr 126/07/K/ 6281
ALPHA pro Sp z o.o. 25.06.2006 Dofinansowanie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej modernizacje, remonty, prace adaptacyjne.
Szkoła Administracji Samorządowej S.A 23.03.2006 Konstytucja finansowa wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia, a rachunkowość. Nr 585/06

Kierownictwo

PREZES ZARZĄDU CZN
Maciej Kempa

Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 14656
wydana przez Ministerstwo Budownictwa


GŁÓWNA KSIĘGOWA CZN
Ewa Grochowska

Certyfikat księgowy nr 62531/2013
wydany przez Ministerstwo Finansów


DYREKTOR ODDZIAŁU CZN W LUBINIE
Działu Zarządzania Nieruchomościami miast Chocianów, Głogów, Polkowice
Robert Kołodziej

Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 14804
wydana przez Ministerstwo Budownictwa


DYREKTOR ODDZIAŁU CZN W KOSZALINIE
Jacek Wołkowiecki

Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 14618
wydana przez Ministerstwo Budownictwa


DYREKTOR ODDZIAŁU CZN W LEGNICY
Renata Szczepanik

Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 21681
wydana przez Ministerstwo Budownictwa


schemat organizacyjny CZN

Partnerzy

O pełne bezpieczeństwo podejmowanych przez CZN decyzji dbają Kancelarie Prawne i Podatkowe zatrudnione przez spółkę.

Najlepszą ochronę ubezpieczeniową zapewnia naszym klientom firma ze światowej czołówki, wystarczy tylko wymienić, że TUiR Allianz ubezpiecza jedne z najwyższych i najdroższych budynków świata – Petronas Towers w Kuala Lumpur i Burj-al-Arab w Dubaju.

Negocjacje kierownictwa CZN z kierownictwem TU Allianz Polska S.A. doprowadziły do podpisania przez Zarządy obu firm wyjątkowych warunków ochrony nieruchomości zarządzanych przez CZN, czego w standardzie nikt inny nie ma.

Podobnie po przeprowadzonych negocjacjach z wiodącym krajowym Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. uzyskaliśmy dla naszych klientów szczególne warunki zakładania i prowadzenia rachunków.

Oprócz firm o zasięgu globalnym, partnerami CZN są najlepsze z firm lokalnych zajmujące się naprawami i bieżącą konserwacją wszelkich instalacji. O czystość i porządek w budynkach troszczą się profesjonalne firmy z wieloletnim doświadczeniem.

PROPOZYCJE TUiR ALLIANZ POLSKA
DLA KLIENTÓW CZN

telefon: 602 307 325 lub 76 724 33 71
e-mail: allianz@malarscy.euBiura Obsługi Klienta

Wysoki poziom obsługi gwarantują położone w centrach miast, odpowiednio wyposażone biura CZN.

Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu, które jest modyfikowane i dostosowywane do potrzeb naszych zasobów.

Każde biuro wyposażone zostało w sieć komputerową ze stałym dostępem do internetu. Dzięki temu na przykład członek wspólnoty dowie się o swoich finansach, a sprzedający lokal o działaniach jakie zostały już podjęte. Zarządom wspólnot umożliwiamy stały podgląd historii rachunku bankowego i możliwość dokonywania przelewów drogą elektroniczną.

Każdy z pracowników ma imienny adres internetowy i służbowy telefon komórkowy, do tego telefon stacjonarny na biurku.

Biuro czynne jest w dni robocze. Administrator dostępny jest w godzinach pracy pod dedykowanym jemu telefonem komórkowym. Podobnie pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Natomiast pogotowie techniczne prowadzi dyżur przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu właściciele we wspólnocie mieszkaniowej mogą mieć pewność, że w przypadku nagłej awarii uzyskają pomoc niezależnie od dnia i godziny.

Zobacz więcej


Klient

Każdy Klient jest nam drogi. Każdego traktujemy z należytym szacunkiem.

Zlecenie zarządzania czy sprzedaż nieruchomości to nasze źródło utrzymania. Rozumiemy to, dlatego robimy co w naszej mocy, by jak najlepiej wywiązywać się z zadań jakie są nam powierzane.

Nigdy nie działamy na szkodę zleceniodawcy, bo przecież uderzałoby to w nas samych. Zawsze szukamy sposobów, by zgodnie z przepisami spełnić oczekiwania. Nie naginamy prawa, nawet gdyby życzył sobie tego sam Klient, dzięki czemu chronimy jego i siebie. Nie oszukujemy, nie mataczymy, nie robimy lewych interesów.

Za to od czasu do czasu z wdzięczności robimy praktyczne prezenty. Na przykład organizujemy bezpłatne szkolenia dla Zarządów wspólnot mieszkaniowych. Pierwsze odbyło się już w 2005 roku. Przybyłym do CK Muza w Lubinie przedstawiliśmy możliwości pozyskania przez wspólnoty mieszkaniowe bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem BISE.

Seria ostatnich szkoleń miała miejsce w 2017 roku. Zaprosiliśmy ponad pół tysiąca Członków Zarządów na wykłady w kilku miastach. Szkolenia odbyły się w Legnicy, Koszalinie i Lubinie. Zebrani zapoznali się z przewidywanymi skutkami zwiększenia minimalnych wynagrodzeń ustawowych i opłat za media, ze zmianami w obszarze sprawozdań księgowych wspólnot mieszkaniowych, dowiedzieli się jak zapobiegać regresom nakładanym przez firmy ubezpieczeniowe i jakim obowiązkom podlegają Zarządy wspólnot według ustawy o ochronie danych osobowych. O szczegółach naszych szkoleń pisały media. Artykuły dostępne na stronie.

Jednego roku każdemu kto przybył na zebranie sprawozdawcze wręczyliśmy długopis z wygrawerowanymi telefonami do naszych Biur Obsługi Klienta. Na innym zebraniu rocznym wszyscy obecni otrzymali składane torby zakupowe. Na zdjęciu widać jak bardzo są praktyczne.

Dwukrotnie rozdawaliśmy naszym Klientom kalendarze listkowe. Natomiast każdy Członek Zarządu wspólnot, które obsługuje CZN, co roku otrzymuje od nas gustownie i trwale oprawiony kalendarz kieszonkowy. Taki prezent bez wątpienia jest bardzo przydatny przy ustalaniu i realizowaniu terminowych zadań dla zarządcy.

Uważamy jednak, że naszym najlepszym podarkiem są stałe oszczędności na kosztach utrzymania lokali, które Klienci uzyskują dzięki naszej uczciwości, doświadczeniu i pomysłowości pracowników CZN.

Chyba nic nie może być większym dowodem na rzetelnie wykonywaną pracę jak zadowolenie Klienta. W 2016 roku aż 76 osób przekroczyło dekadę pracy w charakterze Członków Zarządów we wspólnotach mieszkaniowych, które przez cały ten czas korzystają z usług CZN. Z tej okazji zostały zorganizowane uroczyste spotkania z Prezesem spółki i Dyrektorem oddziału. Zaproszeni Członkowie Zarządów usłyszeli serdeczne podziękowania od Prezesa CZN za lojalność, partnerską współpracę, wyrozumiałość i docenianie dla wysiłków pracowników oddziałów. Otrzymali wyrażający je list oraz elegancki długopis z wygrawerowanymi słowami - w podziękowaniu za 10 lat współpracy.


Bezpieczeństwo

Troska o bezpieczeństwo Klientów CZN i samej firmy widoczna jest już w informacjach zamieszczonych powyżej.

Suma ubezpieczenia to kwota do której ubezpieczyciel pokryje koszty zdarzenia. W przypadku naszej Polisy OC zarządcy wynosi ona aż 5 milionów złotych.

Do tego zatrudniamy radców prawnych. Pilnie przestrzegamy norm prawnych. Mamy ustalone wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

Aby zapewnić sprawną łączność ze służbami Policji i Straży Pożarnej, podaliśmy im telefony kontaktowe do naszych administratorów. Dane teleadresowe CZN umieszczone są na każdym zarządzanym przez nas obiekcie. Z satysfakcją zauważamy, że ten pomysł skopiowała konkurencja. Podobnie z banerami na remontowanych budynkach.

Wprowadziliśmy coś jeszcze. W trosce o bezpieczeństwo właścicieli i użytkowników lokali w powierzonych naszej opiece zasobach, postanowiliśmy zaopatrzyć w identyfikator wszystkie służby, które działają w naszym imieniu.

Na żółtym kartoniku z wydrukowanym logo CZN musi znajdować się pieczęć i podpis pracowników właściwego Oddziału, teren i okres ważności dokumentu, a także zakres prac jakie wykonawcy zlecono. W razie wątpliwości można sprawdzić, czy podobizna na zdjęciu w dowodzie tożsamości, którego numer umieszczony jest w dolnym prawym rogu Legitymacji Partnerskiej odpowiada osobie, która przyszła wykonać usługę. Można także upewnić się telefonicznie w administracji CZN prosząc o sprawdzenie, czy wydano Legitymację o wpisanym w górnym prawym rogu numerze.

Także nasi pracownicy noszą identyfikujące ich z firmą estetyczne emblematy, mieniące się niczym wydobywana w rejonie siedziby CZN miedź. Poza właściwą dla naszej firmy dbałością o wizerunek, eliminujemy zagrożenie, że ktoś udając administratora wejdzie do lokalu, by wyrządzić krzywdę mieszkańcowi. Przypięty emblemat to dowód, że rozmawiacie Państwo z kompetentną osobą w zakresie zarządzania, bądź pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jak widać zabiegamy nie tylko o bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych Klientów.


Tyle my o sobie

Ponieważ czyny mówią głośniej niż słowa, zapraszamy do sprawdzenia naszych dokonań, by przekonać się jak wiele robimy na powierzonych nam obiektach. Potem pozostaje tylko przeanalizować, jaki zakres obowiązków nam powierzyć. Wybór odpowiedniej oferty możliwy poniżej. Podpisanie umowy powinno poprzedzić kontakt z nami. Zapraszamy, naprawdę warto!

Do usług,
Pracownicy i Zarząd CZN sp. z o.o.