07-09-2023 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
LEGNICA ul. Św. Trójcy 7/9 D

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie remontu elewacji – termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ulicy Św. Trójcy 7/9D w Legnicy.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie remontu elewacji ul. Św Trójcy 7/9 D w Legnicy / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 18-09- 2023 r. do godziny 10:00

Planowany termin prowadzenia robót: październik - listopad 2023r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel. 505 101 426, Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: mieczysław.mis@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, OC 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje, min 3 w okresie 2lat ( podobnym zakresie )
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • docieplenie stropodachu – pow 130,00m² – grub.0.22m. lambda 0,039 W/mK
 • docieplenie – ściana zewnętrzna – 430,00m² – grub. 0,15m lambda 0,033W/mK
 • docieplenie – ściana zewnętrzna - 220,00m² – grub. 0,18m lambda 0,033W/mK
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową – 3,45m² takich samych wymiarach
 • montaż w lokalach mieszkalnych zaworów termostatycznych 35szt

Dokumenty do pobrania


Id: 374 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertrowe Legnica ul. Św. Trój 7.pdf
143856 B, SHA1: ab225e77e55becadf5d1d983304c0f6ccf103bd4