20-05-2021 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie 59-300 Lubin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 1-Maja 11-11a-11b zaprasza do złożenia oferty na n/w prace ; 1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego modernizacji instalacji do mieszkań w obecnym rozkładzie ( gaz , elektryka , wentylacja )

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie której części dotyczy / do Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 31.05 .2021 r. do godziny 10:00 .

Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynki w celu dokonania oględzin

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel 505 101 426 na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym
  7. Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi o których mowa w prawie budowlanym

Dokumenty do pobrania


Id: 323 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Lubin 1-Maja 7.pdf
131275 B, SHA1: 85dc37f5207c2f3380692296b978193f26d21a89