RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z o.o. z/s w Polkowicach
 2. Dane kontaktowe: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice telefon: 76 746 46 46, fax: 76 746 46 47 e-mail: czn@czn.pl
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), c) i f) RODO tzn na podstawie zgody osoby, której dane będą przetwarzane lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Kodeksu spółek handlowych
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na podstawie przepisu prawa, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych a wprzypadku wyrażenia zgody – do jej cofnięcia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w przypadku nawiązania stosunku prawnego wywołującego skutki podatkowe.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

W Spółce powołano Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kodo@czn.pl