Oferta dla członków wspólnoty mieszkaniowej

Zakres wykonywanych przez nas usług może być modyfikowany w zależności od potrzeb.
W standardzie przedstawia się on następująco:

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • Przeprowadzenie zmiany dotychczasowego zarządcy nieruchomości;
 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon (w przypadku jego braku);
 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP (w przypadku jego braku);
 • Utworzenie rachunku bankowego wyłącznie dla danej Wspólnoty Mieszkaniowej (w CZN obowiązuje zasada uwalniania środków z rachunku jedynie za zgodnym podpisem członka wspólnoty mieszkaniowej i pracownika spółki zarządzającej);
 • Stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał;
 • Zorganizowanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej i głosowanie nad uchwałami (uchwały zapadają przy uzyskaniu poparcia ponad 50% udziałów w częściach wspólnych, a w przypadku braku zebrania wystarczającej liczby na zebraniu, także poprzez dozbieranie po zebraniu czyli w tzw. trybie mieszanym).

Czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Ubezpieczenie wspólnot na preferencyjnych warunkach dostępnych tylko dla zasobów CZN, np. obniżone stawki, ochrona przed skutkami aktów wandalizmu czy wybicia szyb, do 20% ulgi przy ubezpieczaniu własnego mieszkania w TUiR Allianz;
 • Pośrednictwo w likwidacji szkód na częściach wspólnych;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;
 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie.

Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie  informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Zlecanie i nadzór nad windykacją należności od dłużników;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą.

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • Przygotowanie konkursu ofert na wykonawstwo robót budowlanych rozstrzyganego przez przedstawicieli członków wspólnoty;
 • W przypadku kwalifikacji planowanej inwestycji pomoc w uzyskanie bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej z BGK.

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • Stały kontakt z właścicielami lokali;
 • Dyspozycyjność administratora;
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami wspólnoty i zarządcą poprzez pocztę e-mail, telefon, stronę internetową bądź spotkanie;
 • Przygotowanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej w celu przedstawienia:
  • wyników finansowych za rok ubiegły,
  • wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty,
  • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.);
 • Monitorowanie wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego;
 • Okresowe spotkania z zarządem dotyczące spraw bieżących z możliwością składania zarządowi wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności;
 • Działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;
 • Zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych wspólnoty mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach;
 • Wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia zarządu i wykonania planów wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa zarządu wspólnoty.

Po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam przez Państwa indywidualnych wymagań, przedstawimy szczegółową ofertę zawierającą zakres i stawkę za usługę.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uczciwość jaką gwarantujemy to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.