Oferta dla właścicieli obiektów komercyjnych

Zainteresowani jesteśmy zarządem bądź administrowaniem obiektami z każdej kategorii nieruchomości komercyjnych, mianowicie nieruchomościami biurowymi, handlowymi i usługowymi.

W zarząd otrzymujemy obiekty w drodze umów cywilno-prawnych jak było to w przypadku obsługi marketów Inter i Brico Marche w sieci ITM Polska sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, czy zlecenie przez francuską firmę Europejskie Centra Handlowe. Bywa też, że wyznaczani zostajemy na zarządcę przymusowego na podstawie postanowień sądowych, co miało miejsce w Lubinie, gdzie przejęliśmy w zarząd biurowiec sąsiadujący z Urzędem Skarbowym. O naszych wysokich kwalifikacjach bez wątpienia świadczy Postanowienie z dnia 1.04.2008r, w którym Sąd Rejonowy zawyrokował podnieść nasze wynagrodzenie zważywszy na fakt, iż CZN podjął szereg czynności związanych z uzyskaniem większych dochodów z nieruchomości, z minimalizacją kosztów oraz planem wprowadzenia dalszego programu naprawczego.

Profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług zapewniają wysoko kwalifikowani specjaliści w dziedzinach:

 • zarządzania nieruchomościami (pięciu licencjonowanych zarządców),
 • utrzymania technicznego nieruchomości,
 • księgowości (licencja do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Czynności sprawowania zarządu nieruchomością komercyjną, jakich gotowi jesteśmy się podjąć, to w szczególności:

 1. Formalne
  • prowadzenie wykazu lokali i najemców nieruchomości;
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami Prawa Budowlanego;
  • zawieranie w imieniu właściciela umów najmu powierzchni nieruchomości;
  • załatwianie interwencji i wniosków najemców;
  • monitorowanie zadowolenia najemców.
 2. Techniczno-bytowe
  • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz branie udziału w tych kontrolach;
  • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku najemców lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw;
  • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych;
  • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
  • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, a w szczególności napraw budynku oraz urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych i towarowych oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości;
  • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków w nieruchomości;
  • prowadzenie negocjacji i dokonywanie wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawy i usługi świadczone na rzecz nieruchomości, zawieranie umów, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 3. Prawne i podatkowe
  • ubezpieczenie obiektu w imieniu właściciela;
  • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właściciela nieruchomości;
  • reprezentacja właściciela w sprawach spornych wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących nieruchomości;
  • reprezentacja właściciela w sprawach dotyczących nieruchomości wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także wobec najemców i w stosunku do osób trzecich.
 4. Finansowo-księgowe
  • przygotowywanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu;
  • rozliczanie z najemcami lokali opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych;
  • prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości w formie uzgodnionej z właścicielem nieruchomości;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  • dokonywanie analiz ekonomicznych i sugerowanie, na ich podstawie, działań mających na celu oszczędności w kosztach utrzymania nieruchomości;
  • windykacja należności z tytułu czynszów i innych przychodów z nieruchomości.
 5. Podnoszące wartość nieruchomości i maksymalizujące zyski właściciela
  • prowadzenie bieżących analiz prawidłowego wykorzystania nieruchomości w celu uzyskania z niej pożytków zmniejszających koszty utrzymania nieruchomości;
  • prowadzenie bieżących analiz rynku i otoczenia nieruchomości i proponowanie, na ich podstawie, inwestycji mających na celu podniesienie wartości nieruchomości i maksymalizacji zysków właściciela.

Po zapoznaniu się z nieruchomością i Państwa oczekiwaniami, przedstawimy szczegółową ofertę.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zaproszenia do współpracy. Uczciwość jaką gwarantujemy to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.