14-05-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na remont - izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont - izolacja ścian fundamentowych budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30-05- 2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: czerwiec - wrzesień 2018r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

  • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
  • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
  • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
  • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
  • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,

Dokumenty do pobrania


Id: 36 Zapytanie Ofertowe Kolejowa_25.pdf
90054 B, SHA1: 6f563c35757a3b12b5a47d55621986edd618bfa8