18-01-2021 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 1 – Maja 11-11A-11B w Lubinie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wybór Eksperta budowlanego z uprawnieniami na zadanie polegające na wycenieniu remontu klatki schodowej przy ulicy 1-Maja 11A w Lubinie w stanie obecnym oraz w wersji jej przebudowy zgodnie z adaptacją.
Zakres usług: wytypowanie zakresu robót z ich wyceną.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie /z dopisem na kopercie – remont klatki schodowej ul.1-Maja 11A w Lubinie/ do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 02 lutego 2021 r. do godziny 10:00.

Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynki w celu dokonania oględzin
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel. 505 101 426, Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym
  7. Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi o których mowa w prawie budowlanym

Dokumenty do pobrania


Id: 312 zapytanie ofertowe - Lubin ul. 1 Maja 11A zapytanie ofertowe - Lubin ul 1 Maja 11A.pdf
173339 B, SHA1: 93906e07caab6b7f5a693d592407b36b5933072c