27-05-2024 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Kolejowa 9

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowa 9 - 59-140 Chocianów Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu papowego budynku – ul. Kolejowa 9 Chocianów / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10.06.2024 r. do godziny 12:00

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec - wrzesień 2024r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Piotr Tomoń , 503 187 979 zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników-dozór wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zakres robót:

 1. Usuwanie mchu z papy istniejącej
 2. Likwidacja – nacinanie pęcherzy na papie
 3. Rozbiórka kominów do połaci dachu
 4. Murowanie kominów – cegła pełna klinkierowa
 5. Demontaż obróbek na gzymsie górnym
 6. Montaż klinów styropianowych wkoło kominów
 7. Montaż-ułożenie papy wierzchniego krycia 5,2mm
 8. Montaż nowych obróbek komina
 9. Montaż czap komina – blacha stalowa powlekana
 10. Montaż obróbek blacharskich na gzymsie blacha tytan-cynk
 11. Demontaż obróbek okapu i gzymsu dachu skośnego
 12. Demontaż rynien na dachu skośnym
 13. Montaż nowych obróbek na okapie i gzymsie blacha tytan-cynk
 14. Montaż nowego orynnowania na dachu skośnym rynny tytan-cynk 150
 15. Wynajem podnośnika

Dokumenty do pobrania


Id: 396 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Chocianów ul.Kolejowa 9 dach.pdf
142862 B, SHA1: ab709556078c924da6f5d5f288b91995e24b62fe