18-09-2023 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Chocianów ul. Wesoła 13-13A

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu papowego budynku mieszkalnego przy ulicy Wesoła 13-13A - 59-140 Chocianów
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu papowego budynku – ul.Wesoła 13-13A Chocianów / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 25.09.2023 r. do godziny 12:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpie - wrzesień 2023r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Powierzchnia połaci dachowej ok. 300,00m²

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • z
 • apewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót, nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zakres robót

 1. Likwidacja pęcherzy
 2. Przygotowanie podłoża i zagruntowanie podłoża
 3. Montaż klinów przy murkach i kominach
 4. Ułożenie nowej warstwy papy powierzchniowej o grubości minimum 5,2mm

Dokumenty do pobrania


Id: 382 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Chocianów ul.Wesoła 13-13a.pdf
140537 B, SHA1: a0e3e3fa98775d88eae29fa541544bda3e39fced