14-03-2023 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Kilińskiego 4-6
59-300 Lubin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego - podlegający konserwatora zabytków - przy ulicy Kilińskiego 4-6 w Lubinie.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopiskiem na kopercie wykonanie inwentaryzacji budowlanej, ul. Kilińskiego 4-6 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 30 marca 2023 r. do godziny 14:00

Przed złożeniem oferty zapraszamy na budynki w celu dokonania oględzin Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Robert Kołodziej tel. 505 101 426, Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym
  7. Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi o których mowa w prawie budowlanym

Dokumenty do pobrania


Id: 364 Zapytanie Ofertowe 0113_230313084435_001.pdf
341734 B, SHA1: a9fd9312c97fefcae6dfb0b3dcc306dea8c7c475