25-06-2020 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin ul. Budziszyńska 35-37

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – utwardzenia terenu wraz z postawieniem wiaty śmietnikowej przy budynku mieszkaniowym przy ulicy Budziszyńska 35-37 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie budowa śmietnika – Lubin ul. Budziszyńska 35-37 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14.07.2020 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień – październik 2020r (do uzgodnienia).

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pani Barbara Olek tel. 506386535 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zakres robót

 1. Utwardzenie podłoża o wymiarach 500 cm x 1100 cm.
 2. Montaż wiaty śmietnikowej wraz z zadaszeniem o wymiarach 470 cm x 1080 cm z podziałem na osobne boksy o wymiarach:
  • dwa boksy - 390 cm x 470 cm,
  • dwa boksy - 150 cm x 470 cm,
  z osobnymi wejściami do każdego boksu.

Dokumenty do pobrania


Id: 299 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe.pdf
191187 B, SHA1: 11c4a44f3d32623552615a0f7ca069998f30449f