INFORMACJE DLA KONSUMENTA

w przypadku zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży/nabyciu nieruchomości w lokalu Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z o.o. (dalej „CZN Sp. z o. o.”) informuje wszystkich potencjalnych klientów będących konsumentami w rozumieniu ww. ustawy,  którzy wyrażą wobec pracowników CZN Sp. z o. o. w którymkolwiek z lokali (biur Oddziałów) Spółki wolę związania się umową o pośrednictwo w sprzedaży lub nabyciu nieruchomości z CZN Sp. z o. o. , że:

  1. przedmiotem świadczenia CZN Sp. z o. o. jest usługa pośredniczenia polegająca na wyszukaniu dla konsumenta nabywcy lub zbywcy nieruchomości (w zależności od tego czy konsument chce nabyć czy zbyć określoną nieruchomość) oraz wykonaniu czynności zmierzających do sprzedaży albo zakupu wskazanej nieruchomości przy czym sposób porozumiewania się CZN Sp. z o. o. z konsumentem w trakcie realizacji umowy zależeć będzie od wyboru konsumenta, który może wybrać telefon, fax lub  e-mail albo wszystkie te sposoby naprzemiennie

  2. firma przedsiębiorcy brzmi: Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą spółki są 59-100 Polkowice ul Kard. Bolesława Kominka 6 Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000115754. Kapitał zakładowy wynosi 130 000zł,  NIP 692-23-11-088, REGON 390990084.KRS 0000115754, Spółkę reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Macieja Kempa sekretariat Centrali Spółki - tel. 76 746 46 46 , fax 76 746 46 47

  3. wynagrodzenie za wykonanie usługi pośrednictwa stanowi określona procentowo w stosunku do ceny nabycia/zbycia nieruchomości prowizja umówiona indywidualnie z konsumentem do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% od kwoty prowizji

  4. sposób i termin spełnienia świadczenia przez CZN Sp. z o. o. zależy każdorazowo od indywidualnych uzgodnień z konsumentem, co do zasady konsument zakreśla obszar działania pośrednika zaś pośrednik samodzielnie dobiera metody informowania i ogłaszania nieruchomości klienta przy czym konsument może dokonać wyboru spośród kilku wariantów umów pośrednictwa taką, która jest dla niego najkorzystniejsza natomiast termin spełnienia świadczenia nie może zostać wyraźnie sprecyzowany bowiem zależy od efektów działania pośrednika przy czym maksymalny okres trwania umowy wynosi 36 miesięcy

  5. CZN Sp. z o. o. jako pośrednikowi nie wolno wykonywać czynności w taki sposób, aby konsument poniósł z tego tytułu szkodę. W szczególności zabronione jest nakłanianie zamawiającego do zawarcia umowy niekorzystnej, udzielanie fałszywych informacji o nieruchomości, zmowa z osobą trzecią w celu oszukania konsumenta. CZN Sp. z o. o. ponosi również odpowiedzialność za wykonanie czynności pośrednictwa niezgodnie z miernikiem staranności, określonym w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego czyli ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie czynności pośrednictwa ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności

  6. umowa pośrednictwa trwa do czasu wykonania zlecenia i zawarcia docelowej umowy sprzedaży lub nabycia nieruchomości przez konsumenta nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy

  7. informacje, które zgodnie z umową konsument zobowiązał się przekazać drogą elektroniczną powinny zostać sformułowane w języku polskim i wysłane za pomocą poczty mail na wskazany w umowie adres poczty mail CZN Sp. z o. o. - informacje te CZN Sp. z o. o. zabezpiecza przed działaniami niepowołanych osób w systemach komputerowych poprzez jedno lub dwukrotne wprowadzenie indywidualnego hasła wyznaczonego do kontaktów z konsumentem pracownika CZN Sp. z o. o.

Wersja do druku (pdf)

CZN we współpracy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami firmą Goldfarb

Jako zarządca nieruchomości służymy pomocą w sprzedaży i zakupie nieruchomości które to czynności realizowane będą poprzez naszego Partnera.

Do Państwa dyspozycji:

Mateusz Grudziński
zarządca nieruchomości
licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 22190
obszar: Chocianów, Głogów, Lubin, Polkowice, Ścinawa
zadzwoń: 503 188 028
napisz: mateusz.grudzinski@czn.pl

Marcin Hyla
zarządca nieruchomości
obszar: Koszalin, Słupsk
zadzwoń: 507 106 321
napisz: marcin.hyla@czn.pl

PARTNER CZN W POŚREDNICTWIE


Informacje dla Konsumenta