30-08-2021 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji – ściany frontowej i szczytowej-południowej budynku mieszkalnego ( trzy klatkowy – trzy piętrowy ) przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji-Lubin ul .M. Skłodowskiej-Curie 11-13-15 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 14 września 2021 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: wrzesień 2021 – pażdziernik 2021r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 , Pan Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 , zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - za 1m² prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • Przedmiar robót -budynek trzy klatkowy – trzy piętrowy
 • Zakres robót :
  1. likwidacja szczelin-pęknięć i odspojenia tynków na elewacji
  2. oczyszczenie podłoża – zmycie podłoża ( zaglonienie ) środkami glono-grzybobójczymi
  3. gruntowanie podłoża
  4. wtopienie siatki elewacyjnej na kleju
  5. tynk cienkowarstwowy

Dokumenty do pobrania


Id: 349 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Lubin ul.M.Skłod 11-15.pdf
141619 B, SHA1: 5e14a0dd5e057010d7f75ee1f8cdb0e5ece2fc33