20-01-2020 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul . Pl Zjednoczenia 8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie – remont – wymiana instalacji elektrycznej w kl schodowej i piwnicy w budynku mieszkalnym przy ulicy Pl Zjednoczenia 8 w Ścinawie
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont- wymiana instalacji elektrycznej w budynku – Ścinawa ul. Pl Zjednoczenia 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 30.01.2020 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: luty 2020 – czerwiec 2020r (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

Zakres robót ;

 1. Wymiana instalacji elektrycznej w kl schodowej i piwnicy
 2. Montaż na klatce schodowej lamp LED z czujnikiem ruchu
 3. Szpałdowanie brud
 4. Montaż nowego zaczepu na budynku do linii napowietrznej
 5. Wykonanie i montaż kabla zasilającego na III fazy
 6. Przeniesienie wszystkich liczników na parter
 7. Zabezpieczenie do każdego mieszkania instalacji przygotowanego na siłę.
 8. Wyłącznik P-POŻ

Dokumenty do pobrania


Id: 296 Zaproszenie do złożenia oferty 20200120143532629.pdf
102477 B, SHA1: 8d727baeb7231962e7a9e3d5e2dd8e467facf25f